top of page

  הצהרת בריאות למפגש אישי

המפגש מתאים לכל גיל, מגדר, מצב נפשי ולכל רמה של כוח, כושר וגמישות. אולם, קיימים מספר מצבים רפואיים הדורשים התייחסות מעט שונה.

לכן, אנא ידע/י אותי בהיסטוריה ובמצב הרפואי הבסיסי שלך (כמפורט בהמשך): 

האם את/ה סובל/ת מאחד או יותר מאלו:

הנני מצהיר/ה כי ברור לי שכל הפרטים הנ"ל חיוניים לצורך המפגש ועניתי לשאלות ביושר ובתום לב.

אני מצהיר/ה שההשתתפות במפגש היא על אחריותי האישית וכי אציית לנוהלים.

Thanks for submitting!
bottom of page