top of page

  הצהרת בריאות למפגש אישי

המפגש שנקבע וכל מפגש שיקבע אחריו יתקיים בקליניקה שלי בבן צבי 30 גבעתיים.

המפגשים מתחילים ומסתיימים בזמן. אי הגעה בזמן למפגש אינה משנה את זמן סיום המפגש.

מדיניות ביטול: ניתן לבטל מפגש עד כ- 24 שעות לפני המועד שנקבע, אחרת תיגבה עלות מלאה על המפגש.

לצורך השתתפותך במפגש/ים עלי לדעת אם קיים רקע פיזיולוגי, רפואי, נפשי, רגשי או אחר שעשוי להיות רלוונטי למפגש/תהליך, להשפיע על תוכנו ו/או על השימוש בכלים מסויימים ו/או ליצור מניעה להשתתפותך בו. גילוי מלא וכנה הוא בעל חשיבות רבה על מנת לאפשר לי להתאים את תוכן המפגש לצרכיך ולאפשר לי לשמור על בריאותך, טובתך ורווחתך. אנא השב/י בפירוט ובכנות על השאלות הבאות:

האם את/ה סובל/ת מאחד או יותר מאלו:

הנני מצהיר/ה כי ברור לי שכל הפרטים הנ"ל חיוניים לצורך המפגש ועניתי לשאלות ביושר ובתום לב.

אני מצהיר/ה שההשתתפות במפגש היא על אחריותי האישית וכי אציית לנוהלים.

bottom of page